شنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۶

سکوتهيچ فکری نداشتن بدترين ِافکار است…
تحملش را ندارم..

۲ نظر:

human being گفت...

خودت را در شلوغی مهمانی گم می کنی تا در آینه ی سکوت
چشمت به چشمانم نیفتد. 0
چرا؟

چرا از دیدن خودت می هراسی؟

human being گفت...

به عکسی که برای این پست انتخاب کرده ای دقت کن. راست گفته ام . چشمهایت کو؟ آهان نمی خواهی کسی داستانت را که در آن تهی پنهان است بیابد....0
آن پاها دروغ نمی گویند.0