یکشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۶

رهایی

تنها چيزی که ميخواستم اين بود که فکر کنم مرا درک می کند
و اکنون تنها به سکوتی می نگرم که از لای انگشتانم بر زمين ميريزد...

۱ نظر:

human being گفت...

ندانستند
که باهم بودن
در هم بودن نیست
... کنارهم بودن است

و عشق
شد آواری که فرو می ریزد.0
و عشق شد
بهمنی که فرو می غلتد...0
و جز رفتن
چاره ای نمانده بود...0

آنکه مانده بود...0
شد
معبدی
برای نیایش آنچه که خواهد آمد