سه‌شنبه، آبان ۰۱، ۱۳۸۶

اعتقاد

به هیچ چیز اعتقاد ندارم

این بر خلاف اعتقادم است...

۱ نظر:

human being گفت...

اعتقادم
اعتقادِ من است
یا اعتقاد به من

من اعتقادم هستم
یا اعتقادم، من

من نباشم، اعتقادم هست؟
اعتقادم نباشد ، من هستم؟


من هیچم ... یا اعتقادم پوچ؟

هر دو نباشیم چه؟

هیچ.....0

------------------------------


اگر فلسفه درس می دادم همین شعر کوچک تو را با نام "اعتقاد" می بردم و به جای تاریخ همه ی فلاسفه درس می دادم.0
مطمئن بودم که فلاسفه ی بزرگی از دل این شعر و "فهمش"، بیرون خواهند آمد....و کسی که بتواند از هزار توی مایکروکزمیک (microcosmic)
این شعر به سلامت بیرون آید... حتما فیلسوف که نه... قادر مطلق آن ماکروکزم(macrocosm)
بی انتها خواهد شد.0