شنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۶

ناروشن

با ترس اين که تمام اين خواب حقيقی باشد، روز ها و سال ها را از پشت اين شيشه مه گرفته می گذرانم…

۱ نظر:

human being گفت...

کاش
ترک
برمی داشت
این

ترس