شنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۶

زمانو چون حس کردم که برای هميشه از من دور ميشود، پژواک صدايم در راهرو های تو خالی فرياد کشيد، اوست آن زنجير هايی که خود را با آنها در بند کرده ام…
فرياد کشيد…و باز هم فرياد کشيد…

۱ نظر:

human being گفت...

وقتی کسی از تو دور می شود
به معنای این نیست که تو بد بوده ای.0
تنها معنایش این است که
او از حل معمای تو عاجز بوده.0

بر او خشم نگیر.0
بر او دل بسوزان.0
آدم ها همیشه
از مساله های سخت فرار می کنند.0

نمی دانند چه لذتی در حل کردن آنها نهفته.0
فقط نمی دانند...0
.همین