شنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۶

روان

آيا در کالبد من “جز منی” هست؟
شتابی برای دانستنش ندارم…

۱ نظر:

human being گفت...

.کسی می گرید
و گاه می خندد...0

کسی فریاد می زند.0
و گاه ساکت می شود...0

کسی می رود.0
وگاه می آید.0

وجز من
در این خانه...0
می دانم
کسی نیست....0