چهارشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۶

خواسته

در گودنای وجودم فریاد کشیدم : "دوستت دارم"

و

سرم را بلند کردم

کسی نبود، مثل همیشه

و برای همیشه

پس باز هم سرم را پایین انداختم...

هیچ نظری موجود نیست: