شنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۶

تا پايان

عشق اش را برای هميشه ميخواهم،
پس او را از دست ميدهم، يکبار، برای هميشه…

۱ نظر:

human being گفت...

تو ترسیده ای

و ترس یعنی ندانستن.0

و تو نمی دانی
رسیدن پایان نیست.0

رسیدن فقط یک مکث است

تا نفسی تازه کنی و دوباره بروی...0